خرید کارت هدیه

کارت هدیه

برای مجموعه ای از پرداخت های ارزی شما می توانید از کارت های هدیه استفاده کنید و خودتان پرداخت هایتان را مدیریت کنید و در خرید کارت های هدیه به تاریخ انقضا، قابل شارژ بودن یا نبودن کارت و مبلغ شارژ اولیه ی کارت دقت کنید و مورد متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.
دقت کنید که پرداخت ریالی را از همان کارتی انجام دهید که قبلا در حساب کاربری خود به ثبت رسانده اید.