+98-21-79649900
+98-21-79649900 جستجو

درباره ما

[brs_title values=”%5B%7B%22item_type%22%3A%22h3%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2242%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22light%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2236%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22none%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%2C%7B%22item_type%22%3A%22h3%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF.%20%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2242%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22bold%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2236%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22margin_bottom%22%3A%2220%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22right%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%2C%7B%22item_type%22%3A%22p%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%20%D9%81%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%5Cn%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86(%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9 %88%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20(%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)%D8%8C%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%20%D9%81%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF.%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%94%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%85%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%81%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20(B2B)%20%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%5Cn%22%2C%22brs_font%22%3A%22open-sans%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2224%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22normal%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2215%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22none%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22custom_css_class%22%3A%22brk-dark-font-color%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D” group_custom_class=”line-height : 10″][brs_button caption=”خدمات ارز کردیت” caption_on_hover=”y” el_class=”ml-0 mr-0 mt-25″ button_alignment=”center” mh_0=”y” brs_type=”oval” size=”btn_l_2″ style=”light_border_shadow” enable_font=”y” desktop_margin_top=”30″ desktop_margin_right=”0″ desktop_margin_left=”0″ url=”url:http%3A%2F%2Fwww.arzcredit.com|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA” brs_adaptive_paddings_img=””][/brs_button]
[brs_list list_type=”type_5″ values=”%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23d0a05e%22%2C%22color_2%22%3A%22%23072c34%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23072c34%22%2C%22color_2%22%3A%22%23d0a05e%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23d0a05e%22%2C%22color_2%22%3A%22%23072c34%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF.%20%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23072c34%22%2C%22color_2%22%3A%22%23d0a05e%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22color_1%22%3A%22%23d0a05e%22%2C%22color_2%22%3A%22%23072c34%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF.%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23072c34%22%2C%22color_2%22%3A%22%23d0a05e%22%7D%5D” brs_font=”open-sans”]
[brs_title values=”%5B%7B%22item_type%22%3A%22h5%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22brs_line_height%22%3A%22initial%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22initial%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22none%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%2C%7B%22item_type%22%3A%22h1%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22brs_line_height%22%3A%22initial%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22initial%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initi al%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22none%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D” rotation_type=”” brk_group_adaptive_spacing=””]

چطور از ارز کردیت استفاده کنم؟

[brs_media video_poster=”6962″ image_size=”brk-rectangle-medium-large” opacity=”50″ btn_circled=”true”] [/brs_media]
question